Noteikumi


Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto Pakalpojuma sniedzējs no vienas puses, turpmāk saukts Pakalpojuma sniedzējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pakalpojuma saņēmējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pakalpojuma sniedzējs apņemas organizēt, tehniski nodrošināt, praktiski realizēt “FasTracKids” izglītības programmu bērniem vecumā no 4 (četriem)  gadiem (turpmāk – Pakalpojums) Pakalpojumu saņēmēja norādītajai personai, turpmāk saukts Audzēknis. Izglītības programma ir sadalīta atsevišķās nodarbībās. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Audzēkņa apmācību atbilstoši šim līgumam apmaksāto nodarbību skaitam.

Pakalpojuma saņēmējs apņemas nodrošināt Audzēkņa nokļūšanu uz nodarbībām, veikt nodarbību dalības maksas priekšapmaksu, izmantojot ši interneta veikala piedāvātās apmaksas iespējas, nodrošināt, aizpildīt un klātienē iesniegt Pakalpojuma sniedzēja sagatavotos un Interešu izglītības organizēšanai nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu- nodarbības, atbilstoši   “FasTracKids”® izglītības programmai, un  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izsniegtajām licencēm interešu izglītības programmām NR. DIKS-20-168-ail un DIKS-20-169-ail.


Pakalpojumu sniedzēja pienākumi

Atbildēt par Audzēkņa veselību, drošību un tiesību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas pastāvošajiem normatīvajiem aktiem;

Informēt Pakalpojuma saņēmēju par nodarbību saturu un norises kārtību;

Īstenot izglītības programmu, vienas nodarbības ilgums 90 minūtes;

Ja nodarbība nenotiek Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, tā tiek novadīta citā laikā, par kuru Puses vienojas;

Nekavējoties informēt Pakalpojuma saņēmēju, ja saņemta informācija, ka vienlaicīgi ar Audzēkni nodarbībā ir piedalījusies persona, kura nodarbības laikā ir bijusi slima ar infekcijas slimību, uz ko attiecas valstiski noteikti ierobežošanas pasākumi (piem. Covid-19).

Pakalpojumu saņēmēja pienākumi

Nodrošināt Audzēkni ar ērtu personīgo apģērbu un maiņas apaviem;

Atvest Audzēkni uz nodarbību, un sagaidīt Audzēkni pēc nodarbības beigām;

Nodrošināt, ka ir veikta samaksa par nodarbību;

Ja kaut kādu apstākļu dēļ Audzēknis nevar ierasties uz nodarbību, līdz nodarbības sākumam Pakalpojuma saņēmējs informē nodarbību vadītāju un vienojas par vecāka informācijas lapas, audzēkņa darba lapu un individuālo mācību materiālu saņemšanu, kā arī konsultāciju, ja tāda nepieciešama. Dalības maksa netiek atmaksāta, samazināta vai kompensēta;

Nodrošināt Audzēkni un pavadošo personu ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, ja to konkrētajā laika posmā nosaka valstī spēkā esošā likumdošana;

Nepieļaut, ka audzēknis, vai to pavadošā persona apmeklē nodarbības, ja tiem ir infekcijas slimības pazīmes – klepus, iesnas, paaugstināta temperatūra u.c. infekcijas slimības pazīmes.

Nekavējoties ziņot Pakalpojuma sniedzējam, ja audzēknim konstatēta infekcijas slimība, kuras saslimšanas laikā vai inkubācijas periodā tas ir apmeklējis nodarbības, un uz kuras izplatības ierobežošanu valstī tiek veikti speciāli pasākumi.


Pakalpojuma izmantošana un nodarbību apmaksas kārtība

Pakalpojuma saņēmējs veic Pakalpojuma apmaksu,  caur šo mājas lapu, izvēloties attiecīgo nodarbību veidu, un apmaksājamo  nodarbību skaitu. Detalizēts programmas apraksts ir  konkrētās programmas izvēlē un mājas lapā www.fastrackids.lv

Pakalpojuma saņēmējam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot Pakalpojuma sniedzēja sagatavoto un Pakalpojuma saņēmējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Nodarbības apstākļos, kas saistīti ar valstī noteiktiem ierobežojumiem (infekciju slimību izplatības ierobežošanas pasākumi u.c.), tiks nodrošinātas interneta platformā attālināti, par ko Pakalpojuma saņēmējs tiks informēts vismaz vienu darba dienu iepriekš, elektroniski uz līgumā noradīto e-pasta adresi vai telefoniski uz līgumā norādīto tālruņa numuru.

Ja no Pakalpojuma sniedzēja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek mainīta apkalpojuma sniegšanas vieta vai laiks, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties informē Pakalpojuma saņēmēju par izmaiņām. Šādā gadījumā puses var vienoties par nodarbību laika izmaiņām.

Par apmaksātu/ām uzskatāma/as tuvākās secīgās notiekošās nodarbības pēc šī līguma apmaksas brīža. Nodarbības neapmeklēšana nevar tikt uzskatīt par iemeslu apmaksas attiecināšanai uz citu nodarbību vai atmaksu, ja vien Puses nav atsevišķi vienojušās  par neapmeklētu nodarbību aizvietošanu ar citu nodarbību.


Atteikuma tiesības

Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma saņemšanas 14 kalendāro dienu laikā no šī līguma noslēgšanas brīža, nosūtot Pakalpojuma sniedzējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pakalpojuma sniedzējs nosūta Pakalpojuma saņēmējam pa e-pastu pēc Pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma.

Atteikuma tiesības ir attiecināmas tikai uz neizmantoto pakalpojuma daļu- apmaksātajām, bet vēl nenotikušajām nodarbībām (piemēram, ir veikta apmaksa par četrām nodarbībām, no kurām pirms atteikuma tiesību izmantošanas ir notikušas divas nodarbības, atmaksa tiek veikta tikai par divām nenotikusajām nodarbībām).


Datu apstrāde

Personas datu apstrādes mērķis ir šī līguma noslēgšana, izpildes nodrošināšana un kontrole. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir līgumisko attiecību starp Pakalpojuma saņēmēju un Pakalpojuma sniedzēju noslēgšana, izpilde un kontrole. 

Pakalpojuma saņēmējs ir informēts un piekrīt, ka atbilstoši mācību metodikai, nodarbību laikā Audzēknis tiek fotografēts un filmēts. Uzkrātie foto un video materiāli var tikt nodoti tikai Pakalpojuma saņēmējam vai tā pilnvarotai personai.

Pakalpojuma saņēmējs sniedz atsevišķu rakstisku piekrišanu vai aizliegumu Audzēkņa nodarbību apmeklējuma attēlus saturošu foto vai video materiālu izmantošanai “FasTracKids” izglītības programmas popularizēšanas nolūkos vai nodošanai citu Audzēkņu vecākiem, ja foto vai video materiālos ir redzami citi audzēkņi.

Pārzinis Audzēkņa un Pakalpojuma saņēmēja personas datu apstrādei ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FTK", reģ. nr. 44103143043, kontaktinformācija: adrese: A.Saharova ielā 35, Rīga, LV-1082, e-pasts ftksia@gmail.com, tālrunis 29404007


Ārpustiesas strīdu risināšanas kārtība.

Pušu domstarpības, kas rodas šā līguma ietvaros  tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts, Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā,  https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija.


Pirkumu grozs